היפוקמפוס היא מערכת חכמה לתכנון, ניהול ומעקב אחר הסעות תלמידים בבית הספר תיכונט ("המערכת" ו-"בית-הספר", בהתאמה). באמצעות המערכת, אשר פותחה על-ידי חברת וייז רייד ("החברה"), מתכננת מסלולים ומשבצת תלמידים לקווי הסעה, מתקשרת עם מסיעים מורשים לביצוע מערך ההסעות, וכן מציעה כלים טכנולוגיים מתקדמים לטובת ההורים בניטור מערך ההסעות ("השירותים"). זו מערכת מקוונת הניתנת לגישה מכל  מחשב או טלפון סלולרי באמצעות אתר שכתובתו [_________] ("האתר").

בהצטרפותכם למערכת הנכם מסכימים לתנאים המפורטים בתקנון הצטרפות זה ("התקנון") על נספחיו ובכלל זה תנאי השימוש באתר (הניתנים לצפייה כאן) ומדיניות הפרטיות של החברה (הניתנת לצפייה כאן), המהווים חלק בלתי נפרד מתקנון זה ואישור הקנון משמעותו הסכמה לתנאי השימוש. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין התקנון זה לבין תנאי השימוש כפי שיעודכנו מעת לעת, או טקסט אחר באתר המובא לנוחות המשתמשים יגברו הוראות תקנון זה.

מובהר כי השימוש בלשון זכר נעשה מטעמי נוחות בלב ויש לקרוא את האמור בלשון זכר כאילו נאמר גם בלשון נקבה. כל האמור בלשון יחיד, יש לקרוא כאילו נאמר אף בלשון רבים, לפי העניין, ולהיפך.

 

 1. הצטרפות למערכת

  1. הצטרפות למערכת תתאפשר רק להורה או אפוטרופוס ("ההורה") שילדיו לומדים בבית ספר. במהלך הליך הרישום יידרש ההורה למסור פרטים אודות התלמיד, כתובת מגורים, דרכי התקשרות, כיתת לימוד ועוד, כפי שיופיע במערכת. מידע זה יישמר אצל החברה בהתאם למדיניות הפרטיות של החברה ותשמש לאספקת השירותים באמצעות מערכת.

  2. ההורה מתחייב כי המידע שיימסר בהליך הרישום הוא מלא ונכון וכי הוא מודע לכך שהוא חלק בלתי נפרד מתקנון זה והחברה מסתמכת עליו לצורך מתן השירותים.

 

 1. התחייבויות החברה

החברה מתחייבת כי ומצהירה כדלקמן:

  1. היא בעלת הידע, היכולת והכישורים הדרושים לשם מתן השירות, כמפורט בהסכם זה.

  2. במסגרת מתן השירות ולצורך הפעלת מערך ההסעות, תתקשר רק עם חברות הסעה מורשות ומפוקחות כחוק לצורך הסעת תלמידים.

החברה תפעל להצגת האישורים לעניין זה באתר.

  1. לדרוש מחברות ההסעה המורשות עמן תתקשר לצורך ביצוע ההסעות כי במערך ההסעות ישובצו נהגים ומחליפים קבועים לקווי ההסעה, והכל בכפוף לחריגים סבירים כגון חופשה, מחלה, מילואים וכד'.

  2. לפעול בהתאם למדיניות הפרטיות המצורפת לתקנון זה ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו.

  3. ככל שהנציגות תגיע להבנות עם עיריית תל-אביב בדבר מלווים למערך ההסעות, החברה מתחייבת לשבצם בקווי ההסעות.

 

 1. התמורה

  1. קבלת השירות מותנית בתשלום התמורה החודשית עבור כל תלמיד אשר ירשם במערכת, בהתאם לאמור בחלק זה להלן ("התמורה").

  2. התשלום בגין השירותים יבוצע בראשית כל חודש בזאת בעבור השירותים שיוזמנו.

  3. התמורה תחושב עבור כל חודש על-פי הנוסחה הבאה:

 

(ב) מהעלות לתלמיד (כאמור בסעיף קטן (א) לעיל) יקוזזו תשלומים שהגיעו לחברה עבור התלמיד מצדדים שלישיים, כאמור בסעיף ‎3.5 להלן;

(ג) לעלות לתלמיד (כאמור בסעיף קטן (א) לעיל) יתווספו עלויות פרטניות כמפורט בסעיף ‎3.6 להלן.

מובהר כי המערכת היא מערכת חברתית ובהתאם, ככל שהורים לא יעמדו בתשלומים הכרוכים במערכת, שאר ההורים יישאו בתוספת העלויות.

  1. מובהר ומוסכם כי התמורה בגין קבלת השירות עשויה להשתנות מדי חודש, ומושפעת, בין היתר, ממספר תלמידי בית הספר שיעשו מדי חודש שימוש במערך ההסעות. מנגנון חישוב התמורה מפוקח על ידי נציגות ההורים ומנוהל עפ"י עקרונות חברתיים שפורטו בין היתר במזכר ההבנות שחתמה הנציגות מול החברה.

  2. תשלומי צד שלישי – החברה תפעל לגביית סכומים המגיעים לתלמידים להשתתפות בהסעות מהרשות המקומית ו/או משרד החינוך, ככל שיקבל ייפוי כח מתאים מההורים.

מובהר כי ללא המצאת ייפוי הכוח לחברה כנדרש בטופס הרישום, אין החברה אחראית על בדיקת זכאותו של תלמיד פלוני להשתתפות מצד משרד החינוך ו/או הרשות המקומית וממילא לא תוכל לנסות ולגבות בעבורו סכומים אלה.

  1. בתיאום עם הנציגות ובית הספר ייתכנו שירותי הסעה שיינתנו לחלק מהתלמידים על בסיס פרטני ועלויות אלה יתווספו לתמורה.

 

 1. ימי פעילות מערך ההסעות

  1. מערך ההסעות יופעל בכל ימי הלימודים, בהתאם לשעות הלימוד המקובלות וכפי שיסוכם בין החברה לבין הנציגות.

  2. הפעלת מערך ההסעות בימים נוספים ובשעות נוספות מעבר לימי הלימוד ושעות הלימוד הרשמיים על-פי משרד החינוך, תעשה בתיאום עם הנציגות מראש ובכתב. מובהר כי זמינות מערך ההסעות מותנית בזמינות חברות ההסעה המורשות. על כן, החברה אינה מתחייבת לספק את השירות מעבר לשעות הלימוד המקובלות.

  3. הודעות על שיבושים ושינויים בפעילות מעריך ההסעות יועברו להורים בדוא"ל ו/או הודעת SMS.

 

 1. תקופת ההתקשרות

  1. החברה תספק את השירות במהלך כל שנת הלימודים התשע"ז (ספטמבר 2016- יוני 2017) ("שנת הלימודים"). תקופת שנת הלימודים עשויה להשתנות במידת הצורך, בהתאם לצרכי בית הספר ולבקשת הנציגות.

  2. השירות להורים יינתן מרגע הצטרפותם למערכת או תחילת הפעלת מערך ההסעות, לפי המאוחר ועד לסיום שנת הלימודים או ביטול הרישום למערכת כאמור בסעיף ‎7.3 להלן.

  3. הורה רשאי לבטל את הרשמתו למערכת ולהפסיק לקבל השירות במהלך כל שנת הלימודים. הפסקת קבלת השירות תהיה בחודש העוקב למתן ההודעה על הפסקת קבלת השירות. על הורה המעוניין להפסיק את קבלת השירות לציין זאת באזור האישי או בהודעת דוא"ל.

  4. לחברה שמורה הזכות לסרב לספק את שירות לתלמיד מסוים בשל הפרות חוזרות של כללי ההתנהגות בהסעה כמפורט בתקנון או בשל אי תשלום התמורה.

 

 1. אחריות

  1. מובהר בזה כי חברה אינה "משרד הסעות" כהגדרתו בחוק, בהתאם, מובהר כי החברה לא תישא באחריות מקום בו מצג מן המצגים של חברות ההסעה יסתברו כשגויים ו/או לא שלמים.

  2. החברה אינה אחראית לטיפול בבעיות של אלימות או משמעת מכל סוג שהוא במערך ההסעות ואלה נמצאים באחריותם המלאה של הנציגות ו/או הנהלת בית הספר. מובהר בזאת כי לחברה שמורה הזכות לסרב לספק את השירות ל תלמידים עם בעיות משמעת וזאת לאחר מתן אזהרה והתראה להורי התלמיד.

  3. מובהר בזה כי באחריות נציגות ההורים להסדיר עם עיריית תל-אביב ו/או הנהלת בית הספר עליה וירידה בטוחה של תלמידי בית הספר אל ומכלי הרכב בתחום בית הספר או בסמוך לו.

 

 1. הצהרת ההורה המצטרף לשירות

ההורה המצטרף לשירות מצהיר בזאת כדלקמן:

  1. קראתי והבנתי את תנאי תקנון זה על נספחיו במלואו ואני מסכים לתנאי קבלת השירות ולכל האמור בתקנון זה.

  2. אני מתחייב לשלם את כל התשלומים החלים ו/או שיחולו בגין השירות, על פי התנאים והתעריפים שיפורסמו על-ידי החברה ו/או הנציגות. קראתי והבנתי את מנגנון חישוב התמורה וברור לי כי התמורה (כהגדרתה לעיל) עשויה להשתנות מחודש לחודש.

  3. ברור לי כי עיסוקה של החברה הוא בתפעול המערכת, בהזמנת חברות ההסעה המורשות ובפיקוח ובקרה עליהן, וכי החברה כשלעצמה אינה עוסקת במתן שירותי הסעה מכל סוג שהוא.

  4. ברור לי כי הקווים, התחנות ושיבוץ התלמידים בהסעות נעשה בהתאם ובכפוף להסכם בין החברה לבין הנציגות ועל-פי מדיניות הפעלת מערך ההסעות. ידוע לי כי ייתכנו שינויים בשיבוצים במהלך שנת הלימודים וכי החברה אינה ערבה לכך כי השיבוצים ייעשו לשביעות רצונם המלאה של כלל ההורים המצטרפים.

  5. הבהרתי וקראתי לילדי/ביחד עם ילדי את "תקנון הסעה" המצורף והסברתי לו כי עמידה בכללים אלו היא תנאי לקבלת השירות.

 

 1. נציגות בית הספר

  1. הורי תלמידי בית הספר הסמיכו את נציגות ההורים ("הנציגות") לפעול בקשר עם איתור חברה שתספק עבור כלל תלמידי בית הספר את השירותים. בהצטרפות למערכת ואישור התקנון מאשר ההורה לחברה כי הוא רשאית להסתמך על עמדת הנציגות בכל הנוגע לשאלות הנוגעות לכלל המשתמשים במערכת.

  2. החברה תפעל בשיתוף פעולה עם הנציגות לצורך גיבוש מדיניות כלל בית ספרית להפעלת מערך ההסעות, כמפורט בהסכם שנחתם בין החברה לבין הנציגות ("מדיניות הפעלת מערך ההסעות"). במדיניות הפעלת מערך ההסעות ייקבעו, בין היתר, מסלולי הנסיעה, המרחק המקסימלי מבית התלמיד לתחנת האיסוף וההורדה ואת זמן הנסיעה המקסימלי בכל קו ומכל תחנה אל בית הספר, ותנאי הפעלת כפתור "חבר מביא חבר".

  3. כל שינוי במדיניות הפעלת מערך ההסעות ייעשה בהסכמת נציגות ההורים חברה לא תטפל בבקשות לשינוי מערך ההסעות שיגיעו שלא דרך הנציגות.

לצפייה במדיניות הפעלת מערך ההסעות ובהסכם שנעשה בין החברה לבין הנציגות, לחץ כאן.

 

 1. זמינות המערכת

  1. כטבען של מערכות טכנולוגיות הן חשופות תקלות שונות. החברה אינה מתחייבת כי המערכת תהיה זמינה בכל עת וכי פעילות ו/או שלמות המערכת לא יופרעו ו/או יתנהלו בלא הפסקות ו/או טעות /או תקלות או כשלים. כל שיתגלה כשל במערכת, החברה תעשה את מירב המאמץ לתיקון תקלה במהירות האפשרית.

  2. למען הסר ספק, החברה תדאג להפעלת מערך ההסעות גם מקום בו מערכת המעקב כולה או חלקה לא תהיה זמינה.

  3. החברה תעמיד לרשות ההורים אשר רשמו את ילדיהם שירותי תמיכה טכנית לשימוש במערכת, החל משלב הרישום ולאורך  כל שנת הלימודים.

 

 1. שונות

  1. המערכת פותחה על-ידי החברה ונמצאת בבעלותה הבלעדית. אין באמור בשום מקום בתקנון זה או בכל מסמך אחר הקשור לתקנון ו/או באמור בכל מסמך אחר הנוגע למערכת, לחברה או לאספקת השירות, בכדי להקנות להורים, לתלמידים, לבית הספר או לכל גורם שהוא פרט לחברה, זכויות כלשהן במערכת ולמשתמשים מוענק רישיון שימוש מוגבל, הדיר ובלתי ניתן להעברה במערכת וזאת לתקופת קבלת השירותים בלבד.

  2. שינויים בהוראות תקנון זה ייעשו באמצעות הודעה של החברה אשר תימסר להורים הרשומים באמצעות המערכת וייכנסו לתוקף עם פרסום ההודעה על כך ואולם לא ייעשה כל שינוי מבלי קבלת הסכמת הנציגות.

  3. כל שיהוי, ויתור, ארכה, איחור או הימנעות מצד להסכם זה למימוש זכויותיו ו/או בדרישת קיום תנאי מתנאי הסכם זה ו/או הסכמתו לסטות מתנאי ההסכם ו/או לתת לצד השני דחייה כלשהי, לא יהוו תקדים, לא יחשבו לוויתור או הסכמה מצידו לוויתור על זכויותיו, ואין להסיק מהן גזירה שווה למקרה אחר ו/או ויתור כלשהו על זכות שלו.

  4. על הסכם זה יחול הדין של מדינת ישראל, וסמכות השיפוט הבלעדית לגביו מסורה לבתי המשפט המוסמכים במחוזות תל אביב והמרכז.

הסכם הצטרפות