1. פרטיות

  1. הורה יקר, אנחנו בחברת וויזרייד 2016 בע"מ, מ.ח. 51548074 ("החברה" או "אנו"), המפעילה את מערכת היפוקמפוס ("המערכת") מכבדים את הפרטיות של ילדך ושלך ומחויבים להגן על מידע אישי אשר נמסר לנו לצורך הרשמתך למערכת היפוקמפוס ("מידע אישי"), באופן המפורט במדיניות פרטיות זו ("מדיניות פרטיות"). מדיניות הפרטיות מסבירה את המדיניות שלנו ביחס למידע (להלן: "המידע", לרבות, אך לא רק, המידע האישי) הנאסף על-ידנו, בעת שימושך באתר האינטרנט המופעל על-ידי החברה ("האתר") ובשירותים המוצעים בהם ("שירותים"), מדוע אנו אוספים את המידע הנ"ל וכיצד אנו משתמשים בו.

  2. מדיניות הפרטיות הינה חלק בלתי נפרד מתקנון ההצטרפות ("התקנון"). באמצעות השימוש באתר ובשירותיו, אתה מביע את הסכמתך לכל שימוש אשר יעשה במידע שייאסף אודותיך ואודות ילדך (לרבות, אך לא רק, מידע אישי) כמפורט בתנאי מדיניות פרטיות זו.

  3. אנו רשאים לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות. בכל מקרה בו יבוצעו שינויים במדיניות פרטיות זו, אנו נודיעך על שינויים אלה על-ידי פרסום מדיניות הפרטיות המעודכנת באתר. על כן, אנו ממליצים לך לעיין במדיניות הפרטיות לעיתים קרובות.

  4. השימוש בלשון זכר לאורך מדיניות הפרטיות הוא לצרכי נוחות בלבד ובכל מקרה הכוונה היא לשני המינים.

 

 1. מי אנחנו

 

החברה מפעילה מערכת מקוונת לניהול הסעות המבוססת מיקום

 

 1. איסוף מידע

על מנת לאפשר לילדך להצטרף למערך ההסעות אשר ינוהל באמצעות המערכת, ("מערך ההסעות"), אתה נדרש לבצע רישום במערכת ולמסור לחברה שורה של פרטים. אינך חב בחובה חוקית למסור את המידע, ומסירתו תלויה ברצונך ובהסכמתך. אולם, ללא מסירת פרטי המידע המסומנים כפרטי מידע אשר חובה למסור אותם, לצערנו לא נוכל לאפשר לילדך לעשות שימוש במערך ההסעות.

השימוש במידע ייעשה לצרכי ניהול מערך ההסעות בלבד. המידע ולא ישמש לצרכים שאינם קשורים לפעילות החברה ולא יועבר לצד שלישי, שלא במסגרת פעילות החברה ומטרותיה, ובכל מקרה לא ישמש לדיוור ישיר על-ידי צד שלישי כאמור.

 

 1. מידע אישי

  1. במעמד הרישום לאתר תתבקש לספק פרטי מידע אישי..

  2. מלבד פריטי מידע אשר אתה מספק במעמד הרישום, ייתכן והחברה תיעזר בגורמים שונים בבית הספר על מנת לקבל מידע נוסף אודותיך שישמש אותה לצורך ניהול מערך ההסעות.

  3. כמו כן, החברה תאסוף מידע אודות מיקום גיאוגרפי של הגולשים באתר לצורך אספקת השירותים

  4. החברה תאסוף גם מידע אודות הרגלי הגלישה באתר לצרכי מחקר, קבלת החלטות ושיפור חווית המשתמש.

  5. אתה אחראי, כי המידע האישי וכן כל מידע אחר שתמסור לנו הינו נכון ומדויק. מובהר, כי מסירת מידע כוזב מהווה עבירה פלילית והעושה כך צפוי לעונשים הקבועים לחוק בעניין זה.

  6. החברה מתחייבת כי כל המידע אודות הרשומים במערכת נשמר ומוגן במאגר מידע רשום, בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981 ("חוק הגנת הפרטיות").

  7. האמור לעיל מהווה הודעה על פי סעיף 11 לחוק הגנת הפרטיות.

  8. זכותך לגשת בכל עת למידע שנמסר על ידך לשם בדיקת נכונות המידע, ואמינותו. גישה זו הינה באמצעות שם המשתמש וסיסמא באמצעותם נרשמת למערכת. יחד עם זאת, על מנת להגן באופן מירבי על פרטיותך, חלק מהמידע לא יהיה נגיש לעיון באמצעים אלקטרוניים, ואנו נאפשר לך לעיין בו במשרדי החברה בתיאום מראש באמצעות שירות הלקוחות של החברה, בכתובת הדוא"ל: [_________].

  9. אנו ממליצים לך להחליף סיסמה בחשבון זה לפחות אחת ל-90 יום על מנת למנוע חשיפתה, וכן לא לשמרה בדפדפנים במחשבים בהם אתה משתמש ו/או בטלפון חכם.

  10. אתה יכול לעדכן את המידע האישי שלך באופן עצמאי באמצעות המערכת. כמו כן, על-ידי יצירת קשר עמנו באמצעות כל אחד מאלה: (1) שליחת דואר אלקטרוני לשירות הלקוחות (בכתובת: [_________]); ו/או (2) באמצעות פניה בכתב ל[שם החברה] בע"מ ב[כתובת החברה], ישראל; ו/או (3) באמצעות הטלפון שמספרו **-*********, אתה יכול: (1) לוודא את נכונות המידע האישי אשר נאסף אודותיך; ו/או (2)  לעדכן את המידע האישי; ו/או (3) להביא בפני החברה טענה לגבי השימוש במידע האישי; ו/או (4) לבקש מהחברה למחוק את המידע אשר נאסף אודותיך מהמאגר (כהגדרתו להלן). למען הסר ספק, אין במדיניות פרטיות זו בכדי למנוע מאיתנו מלשמור את המידע האישי שלך (לרבות מידע אישי שביקשת לעדכן) מקום בו אנו נדרשים לעשות כן על-פי חוק ולצורך פעילות החברה או ניהול מערך ההסעות.

 

 1. שימוש במידע

  1. המידע האישי שתמסור לנו יישמר במאגר המידע של החברה ("המאגר"), אשר נרשם כדין.

  2. המידע במאגר ישמש למטרה שלשמה הוקם המאגר, ובהתאם להוראות מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין וכן למטרות המפורטות להלן.

  3. אנו משתמשים במידע האישי שנאסף ממך על מנת לאפשר לילדך לעשות שימוש במערך ההסעות ולשבץ אותו במערך ההסעות בהתאם לצרכיו, לאפשר לך לקבל מידע בזמן אמת על מיקום ההסעה, לספק תמיכה למשתמשים, לנקוט באמצעי הבטיחות הדרושים, לשם ביצוע בדיקות אימות, , בנוסף לכל מטרה אחרת הקשורה להפעלת השירותים שלנו ומערך ההסעות, ובכלל זה למטרות הבאות:

   1. יצירת קשר עם ההורים או התלמידים;

   2. מסירת הודעות בקשר עם מועדי הגעת ההסעות לתחנות לשם איסוף או הורדת התלמידים;

   3. מסירת הודעות בדבר שינוי שיבוץ התלמיד;

   4. הודעות בדבר שינויים במערך ההסעות;

   5. הודעות בדבר עלות השירות;

   6. מעקב אחר ביצועי האתר ואופן השימוש שלך באתר, לצורך שיפור מתמיד של תפקודו, עיצובו ואיכות ומתן שירותים טכניים נוספים;

   7. איסוף מידע הקשור לפעילויות המשתמשים באתר, על מנת לשפר את רמת השירותים המוצעים באתר וליצירת שירותים חדשים בהתאם להתעניינות המשתמשים;

   8. מעקב וביצוע בדיקות למניעת שימוש לרעה;

   9. אחסון המידע בבסיסי הנתונים של החברה בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות וכל דין נוסף החל על שמירת מידע;

   10. הפצת מידע שיווקי ופרסומי, לרבות בדיוור ישיר, עדכונים והודעות כלליות ומותאמות אישית למשתמשים השונים מקום בו המשתמש נתן הסכמתו לכך;

   11. משלוח התראות והודעות לעניין הפרות תנאי השימוש של האתר;

 

  1. אתה רשאי בכל עת לדרוש בכתב שהמידע האישי המתייחס אליך יימחק מהמאגר באמצעות שליחת דואר אלקטרוני. מובהר בזאת כי משלוח בקשה למחיקת פרטים אישיים, דינה כבקשה להפסיק את  השימוש של ילדך במערך ההסעות ועל מילוי הבקשה יחולו גם ההוראות הנוגעות לביטול קבלת השירות מהחברה כאמור בתנאי השימוש ובהסכם בינך ולבין החברה. למען הסר ספק, אין באמור לעיל בכדי למנוע מאיתנו לשמור את המידע האישי שלך שביקשת למחוק מקום בו אנו נדרשים לעשות כן על-פי חוק.

 

 1. מסירה המידע האישי לצדדים שלישיים

  1. אנו לא נמסור את המידע לצדדים שלישיים, אלא בנסיבות המפורטות להלן:

   1. לצורך בדיקה האם מדובר בהתחזות לאחר;

   2. לצורך מתן שירותים הדרושים להפעלת האתר ומערך ההסעות והעברת הכספים במסגרתו על-פי כל דין;

   3. לצורך ביצוע האמור בסעיף ‏5.ג לעיל;

   4. במקרה של אי-פירעון תשלום התמורה בגין קבלת השירותים מהחברה, לצורך נקיטה בהליכי גבייה והליכים משפטיים;

   5. אם יתקבל בידי החברה צו שיפוטי המורה לה למסור מידע אישי ו/או מידע אחר לצד שלישי כלשהו;

   6. בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בין ההורה לבין החברה ו/או מי מטעמה;

   7. שמירה והגנה על זכויותינו וקנייננו;

   8. במקרה שההורה יפר איזה מתנאי השימוש באתר או יבצע או ינסה לבצע פעולות בלתי חוקיות באמצעות או בקשר עם האתר;

   9. הגנה על הביטחון האישי של ההורים האחרים וילדיהם הרשומים במערכת או של הציבור בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בין ההורה לבין החברה ו/או מי מטעמה;

   10. בכל מקרה שבו נמכור, נמחה או נעביר חלק מעסקנו או את כל עסקנו ו/או נכסים לצד שלישי, או אם אנו נרכש או נתמזג עם צד שלישי, או אם אנו נפתח בהליך של פשיטת רגל או של חדלות פירעון, אנו נהיה רשאים למכור, להסב או להעביר לצד שלישי כאמור, את כל המידע שלך וכן כל מידע אחר נוסף שסופק לנו על-ידך.

  2. החברה לא תעביר להורים אחרים הרשומים באתר פרטים אודותיך;

  3. המידע אודות קטינים מתחת לגיל 18 לא ישמש לצורכי דיוור ישיר.

 

 1. דיוור ישיר

המידע האישי משמש גם לצורך משלוח של מסרים המופצים באופן מסחרי, שמטרתם לעודד רכישת מוצר או שירות או לעודד הוצאת כספים בדרך אחרת, ובעצם השימוש שלך באתר אתה נותן את הסכמתך המפורשת מראש לקבלת מסרים כאמור. בכל עת תוכל לבטל את הסכמתך ולחדול מלקבל מסרים כאמור על ידי בחירה בלחצן "הסרה" שבגוף ההודעה שתישלח אליך או על-ידי יצירת קשר עמנו באמצעות: (1) שליחת דואר אלקטרוני לשירות הלקוחות (בכתובת: [_________]); ו/או (2) פניה בכתב לחברה בכתובת [כתובת החברה];  בעשותך כן החברה תמחק את המידע הדרוש לה רק כדי לפנות אילך בדיוור ישיר, כאשר יתר המידע אשר מסרת לחברה והדרוש לה למתן השירותים יוסיף להישמר במאגר, אך לא ישמש עוד לצורך דיוור ישיר.

אנו לא נמסור את המידע למפרסמים. עם זאת, אנו נהיה רשאים להעביר מידע סטטיסטי על פעילות המשתמשים באתר האינטרנט שלנו. מידע סטטיסטי שיועבר לא יזהה אותך אישית.

 

 1. Cookies

  1. קבצי "Cookie" הינם קבצים הנמצאים בדיסק הקשיח במחשב האישי של המשתמש המאפשרים לאסוף מידע על העדפותיו של המשתמש ברשת האינטרנט והרגלי השימוש שלו, כגון אתרי אינטרנט מועדפים, תחומי עניין וכדומה. אנו עשויים לעשות שימוש בקבצי "Cookie" אשר יאפשרו לנו להתאים את האתר, התוכן והשירותים המוצעים בו להעדפות המשתמשים ולשפר את חווית הגלישה באתר.

  2. במידה ואינך מעוניין, כי ייאסף מידע אצלנו באמצעות השימוש בקבצי "Cookie", אתה יכול לשנות את ההגדרות בדפדפן בו אתה עושה שימוש, למחוק קבצי "Cookie" קיימים, למנוע את היווצרותם של קבצי "Cookie" או ליצור אופציה לפיה עם גילוי כל קובץ "Cookie" תינתן לך האפשרות להסכים או לסרב ליצירתו של קובץ כאמור. בחירתך שלא לקבל קבצי "Cookie" ו/או לבטל קבלת קבצי "Cookie", תפחית מיכולתך ליהנות מכל התכונות האינטראקטיביות שבאתר.

 

 1. אבטחת מידע

  1. אבטחת הנתונים האישיים שלך חשובה לנו. אנו מבינים את חשיבות אבטחת המידע וכן את הטכניקות הדרושות כדי לאבטח מידע. אנו נוקטים באמצעי האבטחה המתאימים על מנת להגן מפני אובדן, שימוש לרעה או שינוי של המידע שנאסף על-ידנו אודותיכם באתר.

  2. עליך לדעת כי הגלישה באינטרנט, חשופה לסיכונים רבים, כגון: גניבת אמצעי זיהוי (PHISHING), חשיפת מידע שאינו מוצפן, חשיפה לווירוסים וציתות לתקשורת המחשב.

  3. שמירת אמצעי ההזדהות באתר בקובץ או בפתק עלולה לחשוף אותם לגורם שיזדהה בשמך באתר.

  4. שימוש במחשב ללא תוכנת אנטי-וירוס פעילה ומעודכנת או ללא מערכת הפעלה מעודכנת חושף אותך לווירוסים ו/או לתוכנות רוגלה (SPYWARE) העלולות להקליט את פעולותיך במחשב או לשבש את פעילותך בו. האחריות לכך שווירוסים לא יחדרו למחשב ממנו מתבצעת פעילותך באתר מוטלת עליך ההורה בלבד, ע"י התקנת כלי אנטי-וירוס ועדכונו השוטף.

  5. הזהר מהודעות דוא"ל מזויפות - הודעות דוא"ל מזויפות הנן הודעות הנשלחות כביכול מטעמנו אשר מבקשות ממקבל ההודעה להיכנס לאתר החברה באמצעות קישור הניתן בתוך ההודעה, ולמסור או לעדכן את נתוניו האישיים תוך פירוט הסיבות בגינן נדרש העדכון: סיבות ביטחון, שדרוג מערכות וכדומה. הקישור בהודעה יכול להיות חיקוי מדויק של האתר הרשמי של החברה ממנה כביכול נשלח המכתב. ישנם גורמים אשר בדרך זו מנסים שלא כדין להשיג את נתונים אישיים של הנמען לצורך גישה לחשבונותיהם.

  6. לידיעתך, בשום מקרה לא תפנה החברה ללקוחותיה בדואר אלקטרוני בו הם יתבקשו לעדכן את פרטיהם האישיים, ולכן אין להיענות לבקשה לביצוע עדכון פרטים המתקבלת באמצעות דוא"ל.

 

 1. העברות מידע מחוץ לתחום השיפוט של מדינת ישראל

אנו עשויים להעביר את המידע שלך אל מחוץ לתחום השיפוט של ישראל ו/או של האיחוד האירופי. יתכן וחוקי אבטחת המידע והגנת הפרטיות בתחום השיפוט שאליו הפרטים האישיים יועברו, לא יהיו מקיפים כגון אלה הנהוגים בישראל ואיחוד האירופי, ובמקרה שכזה אנו ננקוט בצעדים כדי להבטיח רמה דומה של הגנה למידע האישי שלך. בהצטרפותך כמשתמש באתר, אתה מסכים להעברה האמורה.

 

 1. קישורים לאתרים אחרים

ייתכן ותמצא באתר קישורים (Links) לאתרים שונים ברשת האינטרנט ("הקישורים"), שאינם מופעלים על-ידנו ("האתרים השונים") ואשר מונהגת בהם מדיניות פרטיות שונה. אף כי אנו שואפים לקשר אלינו אתרים מהימנים ואמינים בלבד, אנו לא אחראים על מדיניות הפרטיות או המערכות והנהלים לאבטחה והגנה על המידע המיושמות באתרים השונים, וכן אנו לא אחראים למידע אשר נאסף על-ידי האתרים השונים ו/או צדדים שלישיים אשר אינם כפופים למדיניות פרטיות זו, ואנו לא נושאים בשום אחריות ו/או התחייבות כלשהי בקשר עם מדיניות (כולל מדיניות פרטיות), שיטות עבודה, פעולות או מחדלים של אתרים שונים ו/או צדדים שלישיים כאמור. אנו מציעים כי תעיין בתנאי השימוש ובמדיניות הפרטיות של האתרים הללו.

 

 1. ויתור

אנו לא נושאים באחריות לאירועים מעבר לשליטתנו הישירה. אין ביכולתנו להבטיח שלא יהיו שגיאות בביצועים באבטחת פרטיות המידע האישי שלך. כמו כן, אין אנו נושאים באחריות לכל מקרה או נזק, ישיר או עקיף בקשר עם שימוש ו/או מסירת המידע אישי הכולל בין היתר, חשיפת פרטים אישיים בשל טעויות, גישה לא מורשית של צדדים שלישיים וכל גורם אחר שאינו בשליטתנו הסבירה.

 

 1. יצירת קשר

בכל שאלה בנוגע לתנאי השימוש או לשירותים באתר או למדיניות פרטיות זו, ניתן ליצור קשר: בדוא"ל

[כתובת החברה]

דואר אלקטרוני: [__________]

היפוקמפוס – מדיניות פרטיות

מעודכן ליום ‏4 ליולי 2016